การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลุบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลุบ นายรก บุญไสว ประธานสภาเทศบาลตำบลหลุบ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลุบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นายไก่ทอง ไกรมงคล นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

Scroll to Top