การประเมินระดับเกียรติบัตรฯ EHA ๗๐๐๐ : การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันอังคารที่​ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ งานสุขาภิบาล​ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ​ได้เข้ารับการประเมินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จากศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหลุบ ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรฯ EHA ๗๐๐๐ : การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (คะแนนร้อยละ ๙๓)

Scroll to Top