การดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกร่องระบายน้ำ ในพื้นที่บ้านหลุบ หมู่ที่ ๗

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. งานรักษาความสะอาด​กองสาธารณสุขฯ​ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด​ ​เจ้าหน้าที่กองช่าง​ และ​จิตอาสาบ้านหลุบ หมู่ที่ ๗ ได้ลงพื้นที่ร่วมกันดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกร่องระบายน้ำ ในพื้นที่บ้านหลุบ หมู่ที่ ๗ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

Scroll to Top