ประกาศสภาเทศบาลตำบลหลุบ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗

สแกน_25660526

Scroll to Top