ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลหลุบ

เทศบาลตำบลหลุบ ได้รับการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบ ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลหลุบ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2552 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 46.141 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการทำการเกษตร เนื่องจากมีลำนำปาวซึ่งเป็นลำนำธรรมชาติ และมีคลองชลประทาน จึงสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมโรงสีข้าว ที่มีมากกว่า 40 แห่ง

เทศบาลตำบลหลุบ มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย

Scroll to Top